അപര്യാപ്തതാ രോഗങ്ങൾ | Vitamin deficiency💢 നിശാന്ധത : ജീവകം എ 1 ന്റെ അപര്യാപ്തത

💢 ക്വാഷിയോർക്കർ : മാംസ്യത്തിന്റെ കുറവ്

💢മാരാസ്മസ് : മാംസ്യത്തിന്റെയും ഊർജദായക  പദാർത്ഥങ്ങളുടെയും കുറവ്

💢 വന്ധ്യത : ജീവകം ഇ യുടെ അപര്യാപ്ത

💢 രക്തശ്രവം : ജീവകം കെ യുടെ അപര്യാപ്തത 

💢  സ്കർവി : ജീവകം സി യുടെ അപര്യാപ്തത 

💢 പെല്ലഗ്ര : നിക്കോട്ടിനിക്കാസിഡിന്റെ അപര്യാപ്തത

💢 അനീമിയ :  ഫോളിക്കാസിഡിന്റെ അപര്യാപ്തത് 

💢 കണ : ജീവകം ഡി യുടെ അപര്യാപ്തത

💢 ബെറിബെറി : ജീവകം ബി 1 ന്റെ അപര്യാപ്ത 

Post a Comment

0 Comments

Close Menu