വിവിധ മേഖലയിലെ കലാകാരൻമാർ

 


💢 രവിശകർ -  സിത്താർ

 💢 സക്കീർ നുസൈൻ  -  തബല  

 💢 ബിസ്മില്ലാഖാൻ - ഷഹ്നായ്

 💢അല്ലാരഖാ ഖാൻ - തബല

 💢  ബാലമുരളീകൃഷ്ണ -   കർണാടക സംഗീതം

 💢 രാജാ രവിവർമ്മ -  ചിത്രകല

 💢  ദൊരൈസ്വാമി അയ്യങ്കാർ -  വീണ

 💢 ലാൽഗുഡി ജയരാമൻ -  വയലിൻ

 💢 അംജദ് അലി ഖാൻ -  സരോദ്

 💢  എം. എഫ്. ഹുസൈൻ -  ചിത്രകല

 💢  ത്യാഗരാജ സ്വാമികൾ  -  കർണാടക സംഗീതം   

Post a Comment

0 Comments

Close Menu