കേരളം അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള്‍ | Kerala Basic Information

 1.    കേരളത്തിന്റെ വിസ്തീർണ്ണം ? 

Ans:    38,863 ച.കി.മി.

2.    കേരളത്തിന്റെ ജനസാന്ദ്രത ?

Ans:     859 / ചകിമീ

3.    കേരളത്തിലെ ജില്ല പഞ്ചായത്തുകൾ ?

Ans:     14 

4.    കേരളത്തിലെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ ? 

Ans:    152 

5.   കേരളത്തിലെ  ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകൾ ? 

Ans:     941 

6.    കേരളത്തിലെ താലൂക്കുകൾ ? 

Ans:    77

7.     നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ ? 

Ans:    140 

8.    ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ ? 

Ans:    20 

9.    രാജ്യസഭാ സീറ്റുകൾ ?

Ans:    9

10.    കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജില്ല?  

Ans:    പാലക്കാട് 

11.    കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ജില്ല?

Ans:      ആലപ്പുഴ12.    കേരളത്തിൽ തീരദേശ ദൈർഘ്യം?  

Ans:    580 കി.മീ.

13.    കേരളത്തിൽ പട്ടികജാതിക്കാർ കൂടുതലുള്ള ജില്ല? 

Ans :     പാലക്കാട്

14.    കേരളത്തിൽ പട്ടികജാതിക്കാർ കുറവുള്ള ജില്ല?  

Ans :     വയനാട്

15.    കേരളത്തിൽ വനപ്രദേശം കൂടുതലുള്ള ജില്ല? 

 Ans :     ഇടുക്കി

16.    കേരളത്തിൽ വനപ്രദേശം കുറഞ്ഞ ജില്ല? 

 Ans :     ആലപ്പുഴ

17.    കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ കായൽ? 

Ans :     വേമ്പനാട്ട് കായൽ 

18.    കേരളത്തിൽ ഒദ്യോഗിക മൃഗം?

Ans:     ആന  (എലിഫസ് മാക്സിമസ് ഇൻഡിക്കസ് )

19.    കേരളത്തിൽ ഒദ്യോഗിക പക്ഷി? 

Ans:    മലമുഴക്കി വേഴാമ്പൽ

20.    ഒദ്യോഗിക മത്സ്യം?  

Ans:    കരിമീൻ ( എട്രോപ്ലസ് സ്യൂറെറ്റെൻസിസ് )

21.    കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജല തടാകം? 

 Ans :     ശാസ്താംകോട്ട

22.    കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ശുദ്ധജല തടാകം?  

Ans :    പൂക്കോട്ട് തടാകം ( വയനാട് )

23.    കേരളത്തിൽ ഒദ്യോഗിക പുഷ്പം?  

Ans:    കണിക്കൊന്ന  ( കാസിയാഫിസ്റ്റുല )

24.    കേരളത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഫലം ?  

Ans:    ചക്ക ( ആർട്ടോകാർപ്പസ് ഹെറ്ററോഫില്ലസ് )

25.    ഏറ്റവും ചെറിയ താലൂക്ക്? 

 Ans :     കുന്നത്തൂർ

26.    കേരളത്തിൽ കൂടുതൽ കടൽത്തിരമുള്ള ജില്ല? 

 Ans :     കണ്ണൂർ 

27.    കേരളത്തിൽ കുറവ് കടൽത്തിരമുള്ള ജില്ല?  

Ans :     കൊല്ലം

28.    കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനം ?  

Ans:    തൃശ്ശൂർ 

29.    കേരളത്തിന്റെ വ്യാവസായിക തലസ്ഥാനം ? 

Ans:     എറണാകുളം

30.    ഏറ്റവും ഒടുവിൽ രൂപം കൊണ്ട ജില്ല?  

Ans :     കാസർകോട്

31.    ആദ്യ വനിതാ ഗവർണ്ണർ? 

Ans :     ജ്യോതി വെങ്കിടാചലം

32.    ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വലുപ്പത്തിൽ കേരളത്തിൽ സ്ഥാനം?  

Ans :     22

33.    തെക്കേ അറ്റത്തെ താലൂക്ക്?  

Ans :     നെയ്യാറ്റിൻകര

34.    വടക്കേ അറ്റത്തെ താലൂക്ക്?  

Ans :     മഞ്ചേശ്വരം

35.    കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും നീളം കുറഞ്ഞ നദി?  

Ans :     മഞ്ചേശ്വരം പുഴ

36.    ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ജനസാന്ദ്രതയിൽ കേരളത്തിൻറെ സ്ഥാനം ?  

Ans:    3

Post a Comment

0 Comments

Close Menu