അഞ്ചുതെങ്ങ് കലാപം | Anjuthengu revolt

ബ്രിട്ടീഷുകാര്ക് എതിരെ ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന ആദ്യ കലാപമാണ്  അഞ്ചുതെങ്ങ് കലാപം .1684 -ൽ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാ കമ്പനി കച്ചവട ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഒരു ഫാക്ടറി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ആറ്റിങ്ങൽ റാണിയിൽ നിന്ന് അഞ്ചുതെങ്ങിൽ സ്ഥലം  നേടി.അവിടെ അവർ ഒരു കോട്ട 1695 ൽ പണിതു . കുരുമുളക് വ്യാപാരത്തിലെ ഡച്ച് കുത്തക തകർക്കാൻ പ്രധാനമായും ഫാക്ടറി അവിടെ സ്ഥാപിച്ചു.അഞ്ചുതെങ്ങിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സമ്മർദത്തെ തുടർന്ന് ആറ്റിങ്ങലിലെ റാണി അവർക്ക് കുരുമുളകിന്റെ വ്യാപാരത്തിന്റെ കുത്തക നൽകാൻ നിർബന്ധിതരായി.കുരുമുളക് വ്യാപാരത്തിന്റെ കുത്തകയോടെ, ഇംഗ്ലീഷുകാർ കുരുമുളകിന്റെ വില കൈകാര്യം ചെയ്തു, ഇത് പ്രാദേശിക കർഷകരെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചു.  കുരുമുളക് കച്ചവടത്തിൽ നിന്ന് കർഷകർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്ന വരുമാനം ക്രമാനുഗതമായി കുറയുകയും കമ്പനി വലിയ സമ്പത്ത് ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്തു.  

ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ  അതിരുകടന്ന പെരുമാറ്റവും അഴിമതി നിറഞ്ഞ പ്രവർത്തനങ്ങളും 1697 നവംബറിൽ അഞ്ചുതെങ്ങ് കോട്ടയിൽ അക്രമാസക്തമായ ആക്രമണം നടത്താൻ  പ്രാദേശിക ജനങ്ങളെ പ്രകോപിപ്പിച്ചു.

1.    ബ്രിട്ടീഷുകാര്ക് എതിരെ ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന ആദ്യ കലാപം  ?

Ans:    അഞ്ചുതെങ്ങ് കലാപം

2.    അഞ്ചുതെങ്ങ് കോട്ടയുടെ പണി പൂർത്തിയായ വര്ഷം  ?

Ans:    1695

3.    അഞ്ചുതെങ്ങിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാര്ക് വ്യാപാരശാലയും കോട്ടയും സ്ഥാപിക്കാൻ അനുവാദം നൽകിയ വേണാട് ഭരണാധികാരി ?

Ans:    ഉമയമ്മ റാണി 

4.    അഞ്ചുതെങ്ങ് കലാപം നടന്ന വര്ഷം ?

Ans:    1697

Post a Comment

0 Comments

Close Menu